Werkwijze

Intake:

Merian Waal

Voordat ik het kind/jongere ontmoet, voer ik eerst een intakegesprek met de ouders. Bij een jongere (afhankelijk van de leeftijd) gaat dit vaak zonder ouders. De ouders hebben voorafgaand een vragenlijst ingevuld. Aan de hand van deze lijst bespreken we de ontwikkeling van het kind/jongere en de hulpvraag. Deze informatie neem ik mee naar de eerste sessies met het kind/jongere.

De sessies:

Na de eerste kennismaking onderzoek ik gedurende een aantal sessies samen met het kind/jongere de klacht die hij ervaart. Ieder mens is uniek en heeft dan ook recht op een unieke behandeling. Ik werk altijd vanuit het probleem dat het kind/jongere zelf ervaart. Meestal ligt dit in lijn met de aanmeldings-reden van de ouders. Terwijl het ene kind vertelt waar hij last van heeft, laat het andere kind het zien in gedrag en spel. Tijdens de sessies maak ik gebruik van therapeutische speltechnieken en interventies en stem ik mij af op de belevingswereld van het kind. Door te praten, te observeren, te spelen (knutselen, tekenen, kleuren, kleien, bouwen) en rollenspellen te doen. Tegelijkertijd richt ik me op de vaardigheden en kwaliteiten die het kind al bezit en de mogelijkheden om deze in te zetten. Het kind wordt tijdens het proces in een actieve rol gezet. We werken toe naar de oplossingen die het beste passen bij zijn belevingswereld. Hierdoor raakt het kind gemotiveerd om zijn therapiedoel te behalen. Het uiteindelijke aantal sessies is afhankelijk van het probleem, het kind en de steun van de omgeving.

Oudergesprekken:

Na iedere 5 sessies volgt er een gesprek met de ouders. In deze gesprekken bespreken we mijn bevindingen en het verdere verloop van de therapie. Deze oudergesprekken zijn eveneens bestemd voor adviezen en tips. Ouders spelen altijd een belangrijke actieve, ondersteunende rol om het veranderingsproces te begeleiden. Soms raad ik aan om met andere betrokkenen overleg te plegen. Dit kunnen leerkrachten of anderen van school zijn, de huisarts of andere specialisten.

Privacy:

De inhoud van de therapie is vertrouwelijk tussen mij en het kind. Ik vertel alleen die dingen aan ouders waarvan het kind aangeeft dat ze van belang zijn. Uiteraard is het kind vrij er alles over te zeggen wat hij wil. Ik werk in dienst van de belangen en volgens de rechten van het kind.